Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường

Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Mường Lát vừa ban hành Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường.

Ảnh minh hoạ.

Công điện nêu rõ:

Trong thời gian gần đây, với điều kiện sinh sản và môi trường sống phù hợp, nguồn thức ăn liên tục có sẵn trên đồng ruộng cũng như trong khu dân cư làm cho loài chuột tăng nhanh về mật độ, mức độ gây hại cho sản xuất nông nghiệp ngày càng lớn, diện tích bị chuột phá hoại mỗi vụ lên đến hàng chục nghìn ha, tỷ lệ hại từ 5- 30%, gây thiệt hại cho nông dân hàng nghìn tỷ đồng, ngoài ra chuột còn cắn phá công cụ, vật dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, phá hoại cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến môi trường, là nguy cơ gây nhiễm bệnh cho người và gia súc.

Để khống chế nạn dịch chuột, giảm tác hại do chúng gây ra tới mức thấp nhất, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, môi trường và đời sống xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, khẩn trương tổ chức chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách sau:

1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về nguy cơ, tác hại của loài chuột một cách rộng rãi đến mọi người dân; hướng dẫn Nhân dân các biện pháp diệt trừ chuột một cách hiệu quả; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền và tham gia diệt chuột cả ngoài đồng ruộng, trang trại, các công trình công cộng và trong khu dân cư.

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:

- Khẩn trương xây dựng Phương án và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột, triển khai đến các đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện; trước mắt trong năm 2024 tổ chức ra quân đồng loạt trên địa bàn huyện 3 đợt diệt chuột (theo kế hoạch đồng loạt ra quân của Tỉnh):

+ Đợt 1: Từ ngày 28/3 đến 10/4;

+ Đợt 2: Sau khi kết thúc vụ Xuân;

+ Đợt 3: Sau khi kết thúc vụ Mùa.

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thuốc, bả diệt chuột, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, buôn bán thuốc, bả diệt chuột ngoài danh mục.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tổ chức triển khai các đợt diệt chuột đồng loạt, tập trung trên địa bàn theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và điều kiện thực tế của địa phương; gắn với diệt chuột, tiếp tục khuyến khích việc phát triển đàn mèo, duy trì hệ sinh thái trên đồng ruộng để bảo vệ thiên địch của loài chuột; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường sau các đợt diệt chuột nhất là thu gom bao gói thuốc, thu gom, xử lý lượng mồi, bả còn dư thừa, xử lý xác chuột; đặc biệt chỉ đạo nghiêm cấm việc sử dụng điện để đánh chuột.

4. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định việc diệt chuột, bảo vệ sản xuất và môi trường là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên, quán triệt đến các cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội để tham gia một cách tích cực, hiệu quả, an toàn.

5. Trung tâm Văn hoá, thông tin, thể thao và Du lịch, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, tăng cường thời lượng phát sóng, đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền về nguy cơ tác hại của loài chuột, phổ biến các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn; cảnh báo và nghiêm cấm các cách hiệt chuột nguy hiểm, nguy hại đến sức khoẻ con người, các loài thiên địch và môi trường sinh thái; kịp thời biểu dương, giới thiệu những cách làm hay để động viên, tuyên truyền cho Nhân dân biết và hưởng ứng tham gia. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình tham gia có hiệu quả vào việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc diệt chuột bảo vệ sản xuất, đời sống sinh hoạt và môi trường.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt và môi trường.

7. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối, tổ chức chỉ đạo công tác triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định, để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8. Kinh phí thực hiện diệt chuột được huy động từ các nguồn xã hội hoá và đóng góp của Nhân dân, khuyến khích các địa phương có điều kiện nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí để mua thuốc diệt chuột tập trung; tiếp tục duy trì và huy động hình thành nguồn quỹ kinh phí diệt chuột trong cộng đồng.

Đề nghị các Phòng, ban, ngành cấp huyện căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của các địa phương, phối hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách huyện để các địa phương thực hiện khi cần thiết.

Tin, ảnh: Tuấn Bình