Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Mường Lát

- Quyết định phê quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Mường Lát

- Thông báo về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp