Học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW BCT khóa XIII và phát động thi đua năm 2024

Sáng ngày 23/2, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW BCT khóa XIII và phát động thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, TỈnh ủy viên, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện trình bày 15 Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII và kế hoạch của BTVHU về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH TW Đảng khóa XIII, gồm:

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực HU trình bày Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới”.

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết sô 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới”;

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện trình bày Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Diễn văn phát động phong trào thi đua năm 2024; Kế hoạch của BTVHU  về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của BTVTU về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của BTVHU về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của BCHTW; Hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2024; Kế hoạch của BTVHU về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chương trình hành động của BTCTU về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCHTW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Hà Văn Ca, TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thống nhất cao trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTVHU của các đại biểu, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII vừa được các đồng chí lãnh đạo huyện quán triệt tại hội nghị là rất quan trọng, có tính phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng. Để việc quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTVHU đạt kết quả cao, Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần thiết thực, hiệu quả; khắc phục triệt để bệnh hình thức. Khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết; kế hoạch phải rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, tài liệu chuẩn bị kỹ lưỡng. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, đặc biệt là người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi,… Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, xác định rõ những việc phải làm, rõ người làm, thời gian thực hiện, điều kiện đảm bảo hoàn thành, tránh tình trạng sao chép…Đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Để các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền, phổ biến phải “đi trước mở đường, đi cùng để thực hiện, đi sau để sơ kết, tổng kết”. Trong tuyên truyền phải sử dụng nhiều hình thức, thực sự đa dạng, phong phú cho phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền. Trong quá trình quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đề cao tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát. Trên tinh thần phân tích những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức tác động đến sự phát triển của huyện, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận  của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng, phát huy truyền thống đoàn kết, từng địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong huyện sẽ tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2024 đã đề ra.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ