Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng huyện Mường Lát

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, huyện Mường Lát công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau:
- Đầu mối tiếp nhận:  Bộ phận Thường trực Tổ ứng cứu sự cố  an toàn thông tin mạng huyện Mường Lát
- Địa chỉ: UBND huyện Mường Lát, khu 2, Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
- Thư điện tử: muonglat@thanhhoa.gov.vn 
- Điện thoại liên hệ:  Số ĐT: 0963.636.919  Ông: Lò Văn Tuấn,  Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin hoặc Số ĐT: 0946.327.083 – Bà: Hà Thị Anh, QTM Văn phòng HĐND và UBND huyện