Chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

Nhằm thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, ngày 21/9/2023, UBND huyện Mường Lát ban hành công văn số 2354/UBND-NHCSXH về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đề nghị các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng , ban ngành, đoàn thể có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện (Phòng Nông nghiệp, Phòng Lao động, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Dân tộc…) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1226-CV/TU; UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 13549/UBND-KTTC ngày 14/9/2023 và nội dung văn bản này.

2. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH và đơn vị có liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận các dịch vụ của Ngân hàng CSXH. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng giao dịch xã, hoạt động của các tổ TK&VV, đảm bảo đúng đối tượng được vay vốn và người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho vay tại cơ sở để tham mưu, đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH.

3. UBND các xã, thị trấn quan tâm hỗ trợ nguồn lực, phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện nâng cấp cơ sở vật chất, địa điểm giao dịch, trang thiết bị, phương tiện làm việc... , tạo điều kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò hoạt động của các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện. Tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV tại các bản/khu phố.

Tin, ảnh: Tuấn Bình