Chỉ đạo của UBND huyện về tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng năm 2024

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 2323 về việc tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng năm 2024.

Ảnh minh hoạ

Theo đó UBND huyện yều cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để Nhân dân tự giác, tự nguyện hưởng ứng thực hiện một cách đồng bộ. Trước mắt tổ chức đợt diệt chuột đồng loạt từ 25/9 - 25/10/2023 theo tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa trên từng địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo phát động toàn dân diệt chuột bằng tổng hợp các biện pháp, coi trọng biện pháp thủ công như đào, bắt, hun khói, sử dụng thuốc diệt chuột sinh học, nơi chuột tập trung, co cụm tại các gò, bờ ao, bãi hoang…kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven làng với diệt chuột trong khu dân cư, trong các hộ gia đình; khuyến khích, phát động các hộ phát triển đàn mèo; hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại và tuyệt đối không được dùng thuốc cấm. ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người, vật nuôi để diệt chuột.

- Tiếp tục tổ chức, nâng cao chất lượng, hình thức thông tin, tuyên truyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp xã, thị trấn và từng thôn, bản để nâng cao tính chủ động phòng, từ và tham gia đồng loạt diệt chuột trong các tầng lớp nhân dân.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức hiệu quả các đợt “diệt chuột tập trung”. Hướng dẫn quy trình, chọn loại thuốc diệt chuột hiệu quả (ưu tiên thuốc sinh học) và những loại thuốc có độ an toàn, hiệu quả diệt chuột cao.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phân công, bố trí cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về tác hại và các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, các đoàn thể chính trị, xã hội nghề nghiệp khác:

Quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả đã thực hiện.

Tin, ảnh: Tuấn Bình