THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2021 huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Nội dung Thông báo:

Quyết định phê duyệt:

Bản đồ quy hoạch: