Triển khai Nghị quyết về chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026

Chiều ngày 14-4, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Nghị quyết về chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch, Tai nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo và Văn phong HĐND-UBND huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đại diện Hạt Kiểm lâm huyện; Ban quản lý rừng phòng hộ; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu; các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông qua các Nghị quyết về hỗ trợ gạo của HĐND tỉnh

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai một số nội dung như: Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Kỳ họp thứ 12 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh hóa; Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Kỳ họp thứ 12 về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026; Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Kỳ họp thứ 12 về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026.

Theo đó, Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023-2026 được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị, đề ra mục tiêu chung là: Hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống ổn định trên địa bàn huyện Mường Lát nhằm tạo động lực, khuyến khích, khôi phục, bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững và phấn đấu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Đối tượng hỗ trợ, là hộ gia đình người dân tộc thiểu số; hộ người Kinh thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Điều kiện hỗ trợ là hộ gia đình phải tham gia một hoặc một số các hoạt động như: Bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng. Riêng đối với hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ gạo của chính sách này nhưng tham gia nhiều hoạt động (trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng) thì được nhận hỗ trợ theo một nội dung với mức hỗ trợ cao nhất và đảm bảo không trùng lặp đối tượng hỗ trợ. Diện tích rừng tối thiểu/hộ tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng trồng là 0,3 ha theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ và Thông tư số 33/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Mức hỗ trợ cho hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ người Kinh thuộc hộ nghèo là 15 kg/khẩu/tháng (áp dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ). Hộ gia đình người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo là 10 kg/khẩu/tháng; nhưng một năm không quá 700 kg/ha đối với hộ tham gia trồng rừng hoặc chăm sóc rừng trồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14-4-2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là một chính sách ưu việt, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với đồng bào huyện Mường Lát. Vì vậy, đồng chí đề nghị các xã, thị trấn ngay sau Hội nghị tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2023-2026; Kịp thời rà soát danh sách đối tượng được thụ hưởng và hồ sơ liên quan gửi về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) trước ngày 22-4-2023. Đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo Kiểm lâm viên địa bàn tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc lập hồ sơ đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì tham mưu, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn để cơ sở thực hiện dúng chủ trương, trúng đối tượng thụ hưởng.

Tin, ảnh: Tuấn Bình