Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Mường Lát

Quyết định công khai:

Biểu kèm theo quyết định: