Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 9-2, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát; Đại diện lãnh đạo Đoàn KT-QP5 (Quân khu 4); đại diện lãnh đạo 5 đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh điện lực, Trung tâm viễn thông, Chi nhánh viettel Mường Lát; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo các tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện

Bước vào triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Mường Lát đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát. Đồng thời ban hành Quy chế làm việc cho BCĐ, phân công cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo bộ máy chỉ đạo, điều hành các Chương trình MTQG trên địa bàn được thống nhất từ huyện tới cơ sở.

Năm 2022, huyện Mường Lát đã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được những kết quả như sau:

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc - thiểu số và miền núi: huyện đã triển khai xây dựng 10 Dự án với tổng số vốn 51.673 triệu đồng; đã giải ngân được 10.066 triệu đồng; Số vốn chuyển sang năm 2023 là 41.607 triệu đồng.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng dự toán vốn giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022; vốn đầu tư phát triển: 68.307 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 6.641 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 3.444 triệu đồng. Số vốn đã giải ngân trong năm 2022: 10.467 triệu đồng, Trong đó: Vốn đầu tư: 9.164 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 1.303 triệu đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huy động nguồn lực thực hiện là 231.012 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình: 20.480 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 930 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát

Năm 2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đã đề ra một số giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như: Đánh giá rà soát lại các tiêu chí đã đạt chuẩn của các xã để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao theo yêu cầu mới. Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí và các bản đăng ký đạt chuẩn NTM  năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới; gắn kết trách nhiệm, vai trò, vị trí giữa Nhà nước, nhân dân và các lực lượng xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới “chủ thể là người dân”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận  tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp để thực hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với địa bàn được phân công phụ trách. Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký giúp đỡ cho các xã, bản phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trông theo thời vụ, cây trồng, cơ cấu giống phát triển theo hướng năng suất chất lượng, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, gắn với sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển chăn nuôi theo hướng giá trị tập trung, xây dựng mô hình chăn nuôi nông hộ an toàn dịch bệnh, có kiểm soát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên các ngành, các cấp chủ động bám sát cơ sở để đôn đốc, kiểm tra giám sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của cơ sở; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư. Chỉ đạo các nhà đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao theo đúng tiến độ đã cam kết. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Chỉ đạo các chủ đầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện các Chương trình.

Đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát phát biểu Kết luận Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Mường Lát đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các xã, thị trấn; công tác tham mưu của các phòng, ban, ngành; sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2022.

Đồng chí đề nghị, Năm 2023, từ huyện cơ sở cần khẩn chương kiện toàn lại Ban chỉ đạo đạo thực hiện các Chương trình MTQG, đặc biệt là các đồng chí được phâm công phụ trách các xã, bản thường xuyên sâu sát cơ sở làm hết trách nhiệm của mình trong công tác giảm nghèo, xây dựng NTM; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực hướng ứng công tác xây dựng NTM; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; các xã, thị trấn, các cấp, ngành tập trung quán triệt, nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị về các chương trình mục tiêu quốc gia; Các phòng, ban chủ trì các Chương trình MTQG chủ động cập nhật văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh kịp thời tham mưu, triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn áp dụng nội dung, nhiệm vụ, chương trình theo đúng quy định của pháp luật về đâu tư công, ngân sách Nhà nước, quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện theo các Chương trình MTQG; các phòng liên quan xây dựng, tham mưu, ban hành kế hoạch, lộ trình thực hiện các Chương trình MTQG, giai đoạn 5 năm và hàng năm của huyện. Đền nghị các phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá, thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn theo phân công, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo.

Tin, ảnh: Tuấn Bình