Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Lát.

Xem nội dung Thông báo tại đây: