Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan

Với chức năng là cơ quan tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện (VHTTTT&DL) đã nỗ lực không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện làm mới lại các câu khẩu hiệu tường.

Trước sự phát triển của xã hội thì vai trò của tuyên truyền cổ động trực quan lại càng quan trọng hơn khi thực hiện chức năng tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách sinh động, đến với quần chúng nhân dân, một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Nhằm góp phần xây dựng Mường Lát ngày càng giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của các huyện và của tỉnh, trong năm qua công tác tuyền truyền cổ động trực quan ở huyện Mường Lát luôn được quan tâm. Công tác này đã thực sự đi vào đời sống xã hội. Huyện đã xác định công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển trên mọi lĩnh vực, là thế mạnh của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch để góp phần vào sự thành công, thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thấy rõ được vị trí, vai trò; làm cho mọi người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện...

Công tác tuyên truyền đã bám sát yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm để truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân đã đạt hiệu quả cao. Hoạt động tuyên truyền cổ động được phát huy cao trong những ngày lễ, tết, những ngày kỷ niệm... Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan đã tăng cường, cụ thể hoá các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình dễ hiểu đến Nhân dân một cách nhanh và chính xác, cán bộ lãnh đạo cơ sở đã nhận thức đúng và coi trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

Năm 2022, Trung tâm VHTTTT&DL huyện đã tổ chức thay mới và tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống panô, ápphích với 5 cụm panô (tổng chiều dài hơn 200m2), 33 băng rôn, khẩu hiệu, làm mới lại các câu khẩu hiệu tường. Thường xuyên thay mới theo các chủ đề, sự kiện chính trị quan trọng các mặt panô tại các trục đường chính của Trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn. Bên cạnh những thuận lợi thì công tác truyên truyền cổ động trực quan ở Mường Lát cũng còn gặp những khó khăn như kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thay mới các cụm pa nô.

Để công tác tuyên truyền cổ động trực quan đạt chất lượng và hiệu quả cao cần có những giải pháp đồng bộ như: cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong tình hình mới, thực sự coi trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hình thức phải đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để tránh gây nhàm chán cho công chúng, có chính sách khuyến khích thoả đáng về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở, tập trung mọi nguồn lực đầu tư, đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác tuyên truyền trong chương trình mục tiêu quốc gia, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác tuyên truyền; củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ tuyên truyền ở cơ sở, đảm bảo chất lượng của hệ thống tuyên truyền; tiếp tục trang bị và đầu tư các phương tiện tuyên truyền cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở, nắm bắt chủ trương thực hiện kịp thời và đúng những quy định. Có như vậy công tác tuyên truyền cổ động trực quan mới được nâng cao về chất lượng và đạt được những yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua cùng với các hình thức thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan của Trung tâm VHTTTT&DL huyện Mường Lát cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, là kênh thông tin hữu hiệu mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Hồ Thuỷ