Nâng cao năng lực giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo năm 2022

Sáng ngày 20-12, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo năm 2022 cho hơn 200 đại biểu là đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện triển khai tập huấn một số nội dung trong Kế hoạch số 216/KH-UBND  ngày 18/11/2022 của  UBND huyện về thực hiện Tiểu Dự án 1 của Dự án 7, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện. Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 để góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025. Trong đó, tập trung vào một số chuyên đề về: Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022; Thông tư 09/2022/TT-BLĐTB&XH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một sô nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các bản, khu phố trên địa bàn huyện, nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hồ Thuỷ