Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây: