Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Sáng ngày 21-11, Trung tâm chính trị huyện tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 2) năm 2022 cho 48 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự lễ bế giảng có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; cán bộ, viên chức Trung tâm chính trị.

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 2) năm 2022

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 21 - 25/11), các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc chương trình học tập, học viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: Tuấn Bình