Thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát

Xem nội dung Thông báo tại đây: