Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo:

Xem nội dung chi tiết tại đây: