Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển còng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện

Xem nội dung thông báo tại đây: