Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Mường Lát

Quyết định công khai; Biểu kèm theo quyết định