Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát đến năm 2045

Ngày 6/6/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số: 1934/QĐ- UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

*.  Quyết định Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

*. Sơ đồ quy hoạch: