Tuyển dụng viên chức huyện Mường Lát theo Kế hoạch 118/KH- UBND ngày 01/6/2022

 

Kế hoạch tuyển dụng:

Quyết định phê duyệt danh sách dự thi: 

Danh sách thí sinh dự thi:

Thông báo giới hạn tài liệu ôn tập:

Thông báo triệu tập thí sinh:

Danh sách viên chức theo số báo danh: