Về việc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.

Xem nội dung chi tiết tại đây: