Mường Lát: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện

Ngày 3-9, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã ban hành quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mường Lát.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện, UBND huyện để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID19 không để dịch bệnh lây lan. Chỉ đạo, điều hành, điều phối giữa các ban, ngành, đơn vị và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 

 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện.

 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện sử dụng con dấu, bộ máy, phương tiện của UBND huyện để thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tin, ảnh: Tuấn Bình