Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

 Chi tiết thông báo