Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

*. Danh sách và tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động người ứng cử Đại biểu Quốc Hội:

1. Danh sách và tiểu sử:

2. Chương trình hành động:

*.Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh:

*. Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử Đại biểu HĐND huyện:

1. Đơn vị  xã Mường Chanh:

2. Đơn vị Thị Trấn:

3. Đơn vị xã Nhi Sơn:

4. Đơn vị xã Quang Chiểu

5. Đơn vị Xã Tam Chung

6. Đơn Vị xã Pù Nhi

7. Đơn Vị xã Mường Lý

8. Đơn vị xã Trung Lý