Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Mường Lát

 Nội dung thông báo: