Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.

Thông báo số: 33/TB- UBND ngày 16/7/2020

Xem chi tiết tại đây

Phụ lục kèm theo