Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Mường Lát

Quyết định số 785/QĐ- UBND ngày 16/7/2020

Xem chi tiết tại đây