Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục vè đào tạo huyện Mường Lát vòng 2 năm 2019

Xem nội dung thông báo tại đây