Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới năm 2019

Sáng 7-10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện ủy; Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng 140 học viên là các Đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện.

Các đại biểu tham dự cùng toàn thể học viên tại buổi lễ

       Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 07 đến ngày 13/10/2019. Các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập và thảo luận các chuyên đề về những nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH ở nước ta… thông qua 10 bài học lý luận chính trị, như: Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quyanr lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Sau 7 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.

Đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

       Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Triệu Minh Xiết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu; tích cực thảo luận, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã được học tập chuyên đề đầu tiên: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tin, ảnh: Tuấn Bình