Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây