Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3202 người đang online

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII

Đăng ngày 15 - 01 - 2024
100%

Sáng 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt một số nội dung Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến huyện Mường Lát.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với hơn 40.000 đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng các Nghị quyết của Trung ương.

Khai mạc hội nghị và trực tiếp quán triệt, triển khai các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về rất nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Công tác cán bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Cách đây hơn một tháng, vào ngày 4 và 5 tháng 12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết đã được Trung ương thông qua theo quy định của Trung ương. Sau khi học tập nghị quyết với Trung ương, từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải có trách nhiệm học tập, quán triệt, đặc biệt là phải triển khai chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình để thực hiện nghị quyết của Trung ương.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đi sâu vào phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi và liên hệ với thực tiễn địa phương về Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương "Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện quán triệt, triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng thời biểu thị sự thống nhất với những nội dung mà Trung ương đã bàn quyết định, cũng như những chương trình, kế hoạch hành động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, từ đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng Nhân dân làm theo Nghị quyết của Đảng. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động sát với từng nội dung cụ thể, tránh tình trạng sao chép lại các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cũng cần phải đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn để Nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu tạo không khí thi đua tăng tốc, bứt phá về đích của năm 2024. Trước không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn với phương châm đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình”.

Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về những điều đảng viên không được làm; về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực... Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trước, trong và sau Tết có kế hoạch phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc. Phân công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết theo quy định...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng phát huy truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, trong thời gian tới các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục hun đúc, giữ gìn ngọn lửa, khát vọng, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

<

Tin mới nhất

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, chúc tết các đồn Biên phòng...(20/01/2024 2:38 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành...(15/01/2024 3:02 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29, khoá VI(18/12/2023 3:28 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành...(06/12/2023 4:05 CH)

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ...(14/06/2023 9:44 SA)

Thống nhất và cho ý kiến về các Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn huyện Mường Lát lần...(15/05/2023 3:34 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 4 năm 2023(27/04/2023 7:42 SA)

Đại tướng Lương Cường cùng đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(26/04/2023 4:10 CH)

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa VI, lần thứ 19 về sơ kết công tác cấp ủy quý 1 năm 2023(14/04/2023 10:54 SA)

Hội nghị trực tuyến tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: Học...(24/03/2023 4:43 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC tại Mường Lát(02/03/2023 2:39 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện...(09/01/2023 11:24 SA)

Huyện ủy Mường Lát công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ(13/10/2022 5:51 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý III-2022(23/09/2022 3:53 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên tiếp xúc cử tri...(23/09/2022 7:48 SA)

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Thị trấn Mường Lát với Cụm bản Sốp Hào và Mường Hằng, huyện Sốp...(26/08/2022 10:54 SA)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, tặng quà đồng bào huyện Mường Lát bị ảnh hưởng bởi dịch...(01/01/2022 10:40 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các y, bác sỹ điều trị bệnh nhân COVID-19(01/01/2022 10:06 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(14/11/2021 8:58 SA)

Tìm giải pháp, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, đưa Mường Lát phát triển nhanh hơn, mạnh hơn,...(10/11/2021 3:02 CH)

Tặng quà cho 2 huyện huyện Sốp Bâu và Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) để phòng chống COVID-19(20/10/2021 11:51 CH)

Công bố quyết định của UBND huyện về điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (30/09/2021 10:57 SA)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19...(06/09/2021 7:15 CH)

°