Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
3243 người đang online

Phối hợp thực hiện thay đổi, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước; nêu cao khát vọng làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

Xác định “Tư tưởng trông chờ, ỷ lại” là lực cản cho sự phát triển, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ngày 9-10, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tổ chức chương trình ký kết phối hợp và thống nhất hành động thực hiện nội dung phát động phong trào toàn dân thực hiện thay đổi, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước; nêu cao khát vọng làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023.

Toàn cảnh chương trình ký kết.

Tới dự và chứng kiến chương trình có đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lò Văn Đồng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lò Văn Đồng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát thông qua thư phát động phong trào toàn dân thực hiện thay đổi, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước; nêu cao khát vọng làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách vùng đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường; hướng dẫn chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư tái sản xuất, xóa bỏ dần phong tục, tập quán lạc hậu... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp đồng bào các dân tộc huyện nhà từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng huyện Mường Lát sớm thoát nghèo.

Đồng chí Triệu Minh Xiết – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ tại chương trình

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế về thay đổi diện mạo của bản làng đồng bào các dân tộc, chưa thay đổi căn bản nếp nghĩ, cách làm của bà con. Hầu hết nhận thức của người dân còn hạn chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ vào chế độ, chính sách  của Đảng và Nhà nước; chưa chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chưa lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, công tác tiêm phòng, bảo vệ sức khoẻ cho vật nuôi vẫn chưa trở thành việc làm thường xuyên, dẫn đến vật nuôi  thường bị bệnh và hiệu quả thấp; các hủ tục lạc hậu chưa được xoá bỏ, việc xây dựng đời sống văn hoá mới chưa được rộng rãi, lan toả trong đời sống xã hội chưa phong phú, hiệu quả chưa cao.

Trước sự chứng kiến chương trình có đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lò Văn Đồng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát và các đồng chí Bí thư Đảng uỷ các xã các đơn vị đã tiến hành ký kết

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo, định hướng đến năm 2045 là huyện khá của tỉnh Thanh Hoá và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hành động thực hiện nội dung phát động phong trào toàn dân thực hiện thay đổi, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước; nêu cao khát vọng làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước năm 2023 với các nội dung chủ yếu như:

Một là, phát động  và thực hiện có hiệu quả phong trào tàn dân thay đổi, xoá bỏ tư tưởng trông chờ. ỷ lại vào chế độ , chính sách của Đảng, Nhà nước. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự nguyện, tự giác và đồng thuận nhất trí cao để huy động mạnh mẽ nội lực trong Nhân dân. Tranh thủ tốt sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh; hỗ trợ giúp đỡ của các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Trung ương, tỉnh, các huyện trong tỉnh; tận dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ. Thực hiện tốt phương châm lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống  của Nhân dân, với sự hỗ trợ, định hướng của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững.

Hai là, phuy tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao để tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức mạnh nội sinh từ trong Nhân dân, cũng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra. Đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chương trình hành động số 48-CTr/HU ngày 9/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Phát huy tinh thần Cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tạo ra nhiều mô hình mới, cây trồng mới, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Ba là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC trong giai đoạn mới. Tiếp tục hưởng ứng và triển khai quyết liệt,thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng bản làng, khu phố kiểu mẫu, nhằm làm cho mọi nhà thi đua, mọi người cùng thi đua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với sự đồng thuận, quyết tâm cao, đổi mới tư duy sáng tạo, bám sát khu dân cư và thực tiễn cuộc sống để có những hành động, những việc làm thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, giao tiếp, trong lao động và làm việc để mỗi việc làm, mỗi tiếng nói đều chứa đựng cái hồn và cốt cách văn hóa Việt Nam, mọi nhà gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, tăng cường trồng cây xanh, tổ chức thu gom, phân loại và xử lý tốt chất thải, rác thải...

Bốn là, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, động viên con em sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; từng khu dân cư, từng hộ gia đình và mỗi công dân có trách nhiệm xây dựng KDC đảm bảo về an ninh trật tự - an toàn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông. Từng hộ gia đình thực hiện có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch là giải pháp quan trọng để thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; thực hiện tốt đoàn kết dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng quê hương Mường Lát thống nhất ổn định và phát triển.

Năm là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Sáu là, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” truyền thống tương thân, tương ái, giúp nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện hãy thực hiện tốt trách nhiệm của mình, bằng hành động thiết thực hoàn thành chỉ tiêu của các cuộc vận động hàng năm và những năm tiếp theo. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng bản làng, khu phố kiểu mẫu và cuộc vận động Ngày vì người nghèo đạt được ngày càng cao hơn, toàn diện hơn.

<

Tin mới nhất

UBND huyện quán triệt, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an...(19/02/2024 8:36 SA)

Huyện Mường Lát, xuống đồng gieo cấy lúa đầu năm(19/02/2024 7:43 SA)

Lãnh đạo 2 huyện Quan Sơn, Quan Hóa thăm, chúc Tết Đảng bộ huyện Mường Lát(05/02/2024 10:29 SA)

Đoàn công tác 2 huyện Sốp Bâu, Viêng Xay và Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào thăm...(05/02/2024 9:23 SA)

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân (02/02/2024 8:52 SA)

Hội khuyến học huyện: Tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024(02/02/2024 8:20 SA)

Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024(01/02/2024 4:56 CH)

Huyện Thiệu Hoá thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi(25/01/2024 4:26 CH)

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kế hoạch sản...(18/01/2024 3:42 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2024 9:58 SA)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng thực hiện Chương trình Mục...(11/01/2024 3:06 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng...(05/01/2024 3:32 CH)

39 cá nhân người có uy tín được biểu dương khen thưởng trong vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2023...(27/12/2023 3:09 CH)

Hội Cựu Chiến binh huyện tổng kết công tác Hội năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng...(27/12/2023 3:04 CH)

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Tết Nhân ái – Xuân Giáp Thìn năm 2024(25/12/2023 8:36 SA)

Gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2023(22/12/2023 9:11 SA)

Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân huyện Mường Lát gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND...(21/12/2023 11:01 SA)

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024(12/12/2023 4:16 CH)

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát(07/12/2023 3:06 CH)

Hội Cựu chiến binh huyện Mường Lát toạ đàm kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt...(06/12/2023 4:00 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Tiếp tục thực hiện cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống...(28/11/2023 2:32 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại các bản thuộc xã Trung Lý(25/11/2023 8:11 SA)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Trao tặng áo phao cứu sinh cho các hộ dân sử dụng thuyền gia dụng tại huyện Mường Lát(13/11/2023 8:15 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong vùng đồng...(09/11/2023 2:17 CH)

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu bản Bóng, bản Na Chừa xã Mường Chanh(09/11/2023 3:16 CH)

Đoàn công tác huyện Thọ Xuân làm việc với xã Mường Lý(09/11/2023 3:09 CH)

Hội nghị giao ban việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu...(06/11/2023 4:23 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Tam Chung(04/11/2023 10:45 SA)

Ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông làm đường liên thôn bản năm 2023(03/11/2023 11:02 SA)

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(03/11/2023 10:05 SA)

Mường Lát: Tổ chức hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...(02/11/2023 3:04 CH)

Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(01/11/2023 10:28 SA)

UBND Mường Lát chỉ đạo tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(01/11/2023 3:47 CH)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025, tầm...(01/11/2023 9:37 SA)

Hội Cựu chiến binh Thị trấn Mường Lát: Ra mắt Câu lạc bộ “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế” (31/10/2023 9:08 SA)

Thông báo: Tìm chủ sở hữu số lâm sản không có chủ đang bị tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát(27/10/2023 9:16 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện Dự án 6, Tiểu dự án 1, giảm nghèo về thông tin năm 2023(27/10/2023 9:17 SA)

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát tạm giữ 159 Kilogam gỗ Sa Mu và phương tiện có liên quan(18/10/2023 9:09 SA)

Chỉ đạo đẩy nhanh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 trên địa...(17/10/2023 8:16 SA)

Truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới(16/10/2023 4:29 CH)

Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023(12/10/2023 7:33 SA)

°