Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
224 người đã bình chọn
2798 người đang online

Quan tâm công tác gia đình trong tình hình mới

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
100%

Thời gian qua, công tác gia đình luôn được huyện Mường Lát quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Ra mắt CLB "Gia đình phát triển bền vững" bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ công tác gia đình, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Mường Lát đã chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng về công tác gia đình. Ông Lò Văn Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết, đến nay huyện Mường Lát đã chỉ đạo thành lập và đi vào hoạt động 8 Ban chỉ đạo công tác gia đình ở 8 xã, thị trấn; 8 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 8 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 8 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 3 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Việc triển khai các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các bản, khhu phố đạt hiệu quả  nhất định. Các câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng với các hình thức sinh hoạt khác nhau.

Bên canh đó, các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình được huyện lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hằng năm. Năm 2022, hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, huyện Mường Lát tổ chức treo 25 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; 20 lượt tuyên truyền lưu động (bằng xe máy); 68 lượt tuyên truyền qua sinh hoạt, hội họp; phát trên hệ thống đài phát thanh huyện với tần xuất 2 lần/ngày. Nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, huyện đã thực hiện tuyên truyền trực quan được 40 băng-rôn tại các khu vực trung tâm huyện, xã, khu đông dân cư, các cơ quan,…; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phát với tần xuất 3 lần/ngày; tuyên truyền lồng ghép thông qua hội, họp, qua tuyền truyền lưu động 70 lượt…

Để làm tốt công tác gia đình năm 2023, huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh công tác bình đẳng giới… Gắn phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại khu dân cư, trong hệ thống trường học; hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng các hoạt động về gia đình… Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh  phúc.

<

Tin mới nhất

°