Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
223 người đã bình chọn
1900 người đang online

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
100%

Ngày 18/11/2022, UBND huyện Mường Lát đã ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc Chuyển đổi số huyện Mường Lát năm 2023.

Các học viên tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu tổng quát.

Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của huyện Mường Lát để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể.

2.1. Hạ tầng số

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số huyện Mường Lát bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thiết lập môi trường làm việc số đồng bộ trong cơ quan hành chính của huyện đảm bảo thông suốt phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:

- 100% cán bộ, công chức cấp huyện và xã, thị trấn được trang bị và sử dụng thành thạo máy tính; 100% cơ quan Đảng, chính quyền các cấp kết nối mạng số liệu chuyên dùng của tỉnh.

- Tiếp tục duy trì triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến đồng bộ 03 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia.

- Phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang đến 100% địa bàn dân cư toàn huyện; tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 70%.

2.2. Chính quyền số.

- Đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã, thị trấn được ký số thay thế văn bản giấy;

- Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống điện tử lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc; ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống hội nghị trực tuyến…

- Trên 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử.

- 100% văn bản đi của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (trừ các văn bản mật) có ký số đầy đủ.

- 70% CB, CC cấp xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Thanh Hóa.

- Đẩy mạnh hoạt động Cổng Thông tin điện tử huyện đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ;

- 100% các hệ thống thông tin trọng yếu của huyện được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

- 100% trang thông tin điện tử các xã, thị trấn được nâng cấp phiên bản mới và đảm bảo quy định.

- Hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số đối với 02 xã là UBND xã Pù Nhi và UBND xã Quang Chiểu.

2.3. Kinh tế số.

- 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử.

- 30% sản phẩm có lợi thế của huyện được đăng trên sàn thương mại điện tử.

- 30% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số.

- 100% doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế điện tử.

- 100% hộ sản xuất, kinh doanh tham gia thương mại trên mạng xã hội.

2.4. Xã hội số.

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến 100% số thôn, bản, cụm dân cư và 70% hộ gia đình có khả năng kết nối.

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.

- Tối thiểu 50% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn, phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực; quảng bá, bán sản phẩm trên mạng;

II. NHIỆM VỤ.

1. Nhận thức số.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện;

- Tổ chức các Hội nghị, tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số CBCC, viên chức, nguời lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã; trên Trang thông tin điện tử của huyện, xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm công tác truyền thông, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân về sử dụng Internet, thư điện tử, giao dịch điện tử, mua bán trực tuyến, tham gia sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân,…

- Thường xuyên chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số trên địa bàn,  trên kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia trên zalo và trên trang Câu chuyện Chuyển đổi số (https://t63.mic.gov.vn) trên các nhóm zalo của cơ quan, đơn vị và tổ công nghệ số cộng đồng.

2. Thể chế số.

Ban hành văn bản về Chuyển đổi số phù hợp với nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 214/2022/HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/5/2022 về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền số tại huyện; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước và trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp…

3. Hạ tầng số.

Trong năm 2023, tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số của huyện Mường Lát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, trong đó chú trọng:

- Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và UBND huyện Mường Lát đảm bảo các điều kiện để kết nối mạng diện rộng của tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng số của các cơ quan, đơn vị các cấp từ cấp huyện đến xã, thị trấn; bổ sung, thay thế trang thiết bị Công nghệ thông tin, thiết bị bảo mật, thiết bị chuyên dùng đáp ứng hoạt động chuyển đổi số tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Duy trì có hiệu quả Hệ thống hội nghị trực tuyến và đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo kết nối thông suốt từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến giữa cơ quan Nhà nước.

4. Dữ liệu số.

- Phối hợp với các ngành cấp trên trong việc rà soát, cập nhật, bổ sung các dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu theo ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu của tỉnh và của quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của tỉnh.

- Triển khai hiệu quả công tác số hoá hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP).

5. Nền tảng số.

- Tích cực, chủ động đấu mối, phối hợp với các cơ quan chủ quản nền tảng số đã UBND tỉnh định hướng tại công văn số 8908/UBND-CNTT ngày 21/6/2022 và Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai sử dụng.

- Triển khai nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) phục vụ giám sát, cảnh báo; chỉ đạo, điều hành; phân tích và xử lý dữ liệu; quản lý chỉ số hiệu suất (KPIs); quản lý quy trình nghiệp vụ; báo cáo thống kê; mô phỏng và dự báo. Giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý một cách tổng thể với việc ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội.

6. Nhân lực số.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện về xây dựng và triển khai Chính quyền số; công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực chuyển đổi số; tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án chuyển đổi số.

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ về công tác chuyển đổi số, các kiến thức chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, công tác đảm bảo an toàn thông tin.

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số trong giao tiếp với các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích, hiệu quả đem lại của Chính quyền số.

7. An toàn thông tin mạng.

7.1. Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trước tháng 6 năm 2023.

7.2. Trang thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

- Đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin.

- Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ  bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

7.3. Kế hoạch nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

- Rà soát, bổ sung nhân lực an toàn thông tin, ứng cứu sự cố.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động của đội ứng cứu sự cố, việc tham gia hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

- Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

- Đẩy mạnh thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện. Đưa công tác đảm bảo an toàn thông tin vào các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của các cơ quan trên địa bàn huyện.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ công chức để phòng, tránh lộ, lọt thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung và dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin của huyện. Ưu tiên đầu tư trang thiết bị an toàn thông tin cho các hệ thống phần mềm ứng dụng dùng chung, cơ sở dữ liệu quan trọng.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách về Công nghệ thông tin của tỉnh, các doanh nghiệp về an toàn thông tin thực hiện giám sát, thu thập thông tin, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin và thực hiện khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho mạng nội bộ tại cơ quan: Sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài, thường xuyên sao lưu dữ liệu, trang bị hệ thống tường lửa, phần mềm diệt virus, thiết lập mật khẩu cho máy tính và tài khoản hòm thư, sử dụng phần mềm có bản quyền. Trong đó, đảm bảo 100% các hệ thống thông tin trọng yếu của huyện được trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

- Có các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy, nổ cho các thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

8. Chính quyền số.

- Duy trì triển khai hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để theo dõi, giám sát, chỉ đạo, tổng hợp, đôn đốc các nhiệm vụ trong các Cơ quan Nhà nước, thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Cho phép tổng hợp nhanh, đánh giá chi tiết kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị. Năm 2023, đảm bảo 100% văn bản tích hợp chữ ký số của các cơ quan quản lý Nhà nước huyện Mường Lát được gửi nhận trên hệ thống.

- Rà soát, cấp bổ sung tài khoản Thư điện tử công vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Tiếp tục duy trì thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh Thanh Hóa (@thanhhoa.gov.vn) để lưu trữ văn bản đi, đến tại các cơ quan, đơn vị. Giảm dần số lượng cán bộ sử dụng hòm thư miễn phí trong trao đổi công vụ.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống Họp trực tuyến đã được lắp đặt tại Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân các xã, thị trấn đảm bảo liên thông các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống Chữ ký số và chứng thực điện tử tại các cơ quan Nhà nước của huyện đáp ứng nhu cầu gửi, nhận văn bản điện tử, đảm bảo giá trị pháp lý trong giao dịch điện tử, đảm bảo bí mật Nhà nước.

- Tiếp tục ứng dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nội bộ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm đăng ký kinh doanh, phần mềm quản lý nhân sự....

- Khai thác sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp...đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu và đáp ứng lộ trình triển khai Chính phủ điện tử.

- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý, giải quyết trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; đảm bảo các hồ sơ, thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Năm 2023, 100% hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã, thị trấn được quản lý trên hệ thống Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa; 100% hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 được tiếp nhận theo hình thức trực tuyến (tính trên tổng số hồ sơ mức độ 3,4). Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt và thu phí, lệ phí qua hoá đơn điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Đảm bảo Cổng Thông tin điện tử luôn được cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; phục vụ người dân và doanh nghiệp.

9. Kinh tế số.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

- Các phòng, ban, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu, có quy mô của địa phương đưa lên các sàn thương mại điện tử.

- Rà soát các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh định hướng ứng dụng các công nghệ số trong hoạt động quản lý, bán hàng, hoạt động quảng bá sản phẩm.

- Rà soát hoạt động thương mại trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội của các doanh nghệp, hộ sản xuất kinh doanh để định hướng, hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động thương mại trên môi trường mạng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

10. Xã hội số.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho nhân dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số.

- Rà soát, đánh giá để nâng cao tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác để đẩy mạnh tạo tài khoản thanh toán điện tử cho người dân.

- Rà soát tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh để sử dụng, ứng dụng công nghệ số.

- Phối hợp với ngành y tế, hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ sức khỏe điện tử, nhằm số hóa dữ liệu sức khỏe của nhân dân trong việc theo dõi và hỗ trợ khám, chữa bệnh.

<

Tin mới nhất

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng huyện Mường Lát(23/01/2024 2:47 CH)

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh...(22/12/2023 8:24 SA)

Nội dung cơ bản dự thảo Luật Căn cước(15/11/2023 2:40 CH)

Kiểm tra lộ lọt dữ liệu cá nhân trên mạng(20/10/2023 2:50 CH)

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Mường Lát năm 2023.(12/10/2023 3:49 CH)

CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023(05/10/2023 2:47 CH)

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện(21/09/2023 10:42 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai công...(01/08/2023 3:16 CH)

Bảo đảm an ninh thông tin trong chuyển đổi số(12/06/2023 2:55 CH)

Mường Lát: Những kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi s(13/01/2023 9:53 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Lát(19/12/2022 8:22 SA)

Mường Lát tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022(15/11/2022 4:55 CH)

Chỉ thị của về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố...(06/11/2022 9:10 SA)

Thanh Hóa tổ chức các sự kiện hướng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh...(07/10/2022 9:00 SA)

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022(19/09/2022 8:51 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06.(10/08/2022 8:57 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm...(26/04/2022 5:20 CH)

Cẩm nang chuyển đổi số(26/04/2022 4:59 CH)

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(26/04/2022 2:43 CH)

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương(21/04/2022 5:35 CH)

Giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn...(22/03/2022 8:52 SA)

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển...(10/03/2022 8:51 SA)

Động lực thúc đẩy chuyển đổi số(16/01/2022 10:45 SA)

Chuyển đổi số là gì? Xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0(16/01/2022 10:34 SA)

°