Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
220 người đã bình chọn
3569 người đang online

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng ngày 12 - 05 - 2021
100%

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù gặp không ít những khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và nhân dân toàn huyện, HĐND huyện Mường Lát đã từng bước kiện toàn về tổ chức, đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

HĐND huyện Mường Lát khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động của HĐND có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân, liên hệ mật thiết và thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Thành viên các Ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm song cũng đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 12 kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường. Thường trực HĐND huyện luôn chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị cùng cấp để dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và báo cáo xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện, tài liệu phục vụ kỳ họp. Đồng thời phân công, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo quy trình, quy định, chất lượng. Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng thiết thực, khoa học; giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, cân nhắc trước khi quyết nghị. Công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của các kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đại biểu. Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND huyện đã giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp, các đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và các phòng, ban, địa phương đã được HĐND, đại biểu HĐND huyện làm rõ trách nhiệm. Nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Nhờ đó, các kỳ họp HĐND huyện đều được tổ chức thành công, đảm bảo quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 66 Nghị quyết. Trong đó có 31 Nghị quyết về nhân sự, công tác tổ chức cán bộ và 35 Nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và các Nghị quyết về giám sát... Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Nhiều Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện được ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Cùng với chức năng ban hành nghị quyết, đề ra các chủ trương, HĐND huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Hằng năm, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp; giám sát chung và giám sát chuyên đề trình HĐND quyết định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động điều hòa, phối hợp với các ban, tổ đại biểu HĐND trong việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, hoạt động giám sát được tiến hành nền nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian và huy động được nhiều cơ quan, tổ chức liên quan tham gia.

Ban Kinh tế - Ngân sách tham gia cùng Thường trực HĐND huyện khóa V giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng công trình nhà Văn hóa tại xã Quang Chiểu

Trong 5 năm, HĐND huyện đã thực hiện tổng cộng 47 cuộc giám sát, khảo sát. Các Ban của HĐND cũng tham gia cùng Thường trực HĐND thực hiện nhiều cuộc giám sát chung; bên cạnh đó còn chủ động tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát riêng, cụ thể như: Ban Pháp chế 2 cuộc giám sát; Ban Dân tộc 4 cuộc giám sát; Ban Kinh tế - xã hội tổ chức 23 cuộc khảo sát tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;. Nội dung các cuộc giám sát của các Ban HĐND đều bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện, đảm bảo thiết thực; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm. Chất lượng giám sát được nâng lên. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện xem xét, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của HĐND của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những bất cập liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm một cách thiết thực, hiệu quả. Những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; là cơ sở thực tiễn để HĐND, UBND huyện căn cứ, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri xã Pù Nhi

Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng tới cử tri ở cơ sở, các cụm, khu dân cư. Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt tỷ lệ cao; thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng. HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh với cử tri trong huyện. Qua đó đã giúp HĐND nắm bắt toàn diện tình hình đời sống kinh tế - xã hội và thống nhất việc phân loại, xử lý giải quyết các kiến nghị của cử tri,  tránh được trùng lặp, không đúng thẩm quyền. Trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, các đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các bản, khu dân cư để thông báo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh lên Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình tại các kỳ họp. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương ngày càng thể hiện rõ được vai trò và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri qua mỗi lần tiếp xúc. Các tổ đại biểu đã phân công thành viên tham dự để giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp mình. Đối với những kiến nghị của cử tri do nguyên nhân khách quan chưa giải quyết dứt điểm ngay đã được UBND huyện chỉ đạo làm rõ, giao cho cơ quan chuyên môn có lộ trình thực hiện, thông tin đến cử tri hoặc xác định thời hạn giải quyết cụ thể. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực, các ban, các tổ Đại biểu HĐND tại các xã, thị trấn quan tâm, theo dõi, đôn đốc, tổ chức khảo sát, giám sát theo đúng quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã giữ được mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri.

Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. HĐND huyện xây dựng, ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND tại nơi ứng cử; duy trì tốt lịch tiếp công dân thường kỳ hàng tháng. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các Ban HĐND và đại diện các cơ quan liên quan của huyện, đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Qua đó cũng đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngoài việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tháng, hàng quý, Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, xem xét đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân; giám sát việc tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của UBND huyện bằng việc thường xuyên tham gia tiếp công dân cùng Ban tiếp dân của huyện. Cùng với đó, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được đôn đốc, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng quy định. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, bức xúc nổi cộm trong nhân dân được tập trung giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Những kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phóng phú, với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh, huyện, Nghị quyết của HĐND, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Tổ chức bộ máy HĐND huyện được củng cố kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đảm bảo cơ cấu, thành phần, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thị trấn huyện Mường Lát đang từng ngày khởi sắc

Trong 5 năm (2015-2020), huyện Mường Lát đã đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển tương đối toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,6%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 20,7 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đến năm 2020 ước đạt 174,5 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 13.924 tấn. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm đạt 15%. Huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 ước đạt 1.750 tỷ đồng. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đến năm 2020 đạt 32%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,3%. Dịch vụ - thương mại phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, giá trị sản xuất ước đạt 380 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt 10,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên - môi trường, nhất là quản lý đất đai. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được kết quả ban đầu. Số tiêu chí nông thôn mới đạt yêu cầu ngày càng tăng, bình quân đạt 6,25 tiêu chí/xã; huyện đã công nhận 8/88 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Về văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển. Chất lượng giáo dục được nâng lên, hoạt động y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,4% (năm 2015), xuống còn 37,65% (năm 2020). Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, HĐND huyện Mường Lát đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, được Nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện ghi nhận, tin tưởng và gửi gắm nhiều mong đợiNhững kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện Mường Lát tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Bước sang nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, với tư duy không ngừng đổi mới, với tiềm năng thế mạnh của huyện và với niềm tin tưởng sâu sắc của cử tri trong toàn huyện, HĐND huyện Mường Lát sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng huyện Mường lát ngày càng văn minh, giàu đẹp xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân../.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023(11/08/2023 8:36 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động 6...(12/07/2023 11:33 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát sơ kết hoạt động quý...(19/04/2023 4:36 CH)

Triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn huyện(14/04/2023 11:05 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(09/03/2023 11:16 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2023(08/03/2023 4:09 CH)

Tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023(15/02/2023 3:52 CH)

Đánh giá tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/02/2023 5:09 CH)

Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng trên...(08/02/2023 4:39 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát tổng kết hoạt động năm...(17/01/2023 11:04 CH)

Kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, thủy sản vụ Đông – Xuân năm 2023 trên...(12/01/2023 10:31 SA)

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Mường Lát khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026(26/12/2022 11:12 SA)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022(28/10/2022 2:27 CH)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình thực...(07/10/2022 8:45 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình KT - XH, QP – AN 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng...(05/10/2022 4:55 CH)

Tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát(04/10/2022 4:06 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022(06/09/2022 3:18 CH)

HĐND huyện Mường Lát khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6(17/07/2022 8:52 SA)

UBND huyện sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm;...(28/06/2022 3:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Lát triển khai thực hiện Nghị định số của Chính phủ về hỗ...(21/06/2022 10:03 SA)

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát đợt...(30/05/2022 3:21 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản huyện Mường Lát giai...(18/05/2022 4:05 CH)

Khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Lát(06/05/2022 4:10 CH)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mường Lát(21/04/2022 4:45 CH)

Phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(06/04/2022 3:10 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2022(09/03/2022 3:37 CH)

Nghị quyết 11/NQ-CP: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(23/02/2022 4:51 CH)

Hội nghị đánh giá tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022(09/02/2022 3:57 CH)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,...(29/12/2021 4:43 CH)

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại xã Mường Chanh(10/11/2021 2:48 CH)

Đầu tư Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón đi bản Cò Cài, xã Trung Lý(04/11/2021 4:11 CH)

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc...(02/11/2021 9:08 SA)

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại xã Mường Lý(21/10/2021 10:38 SA)

Đầu tư Dự án nhà máy nước sạch huyện Mường Lát(15/10/2021 4:00 CH)

Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(29/09/2021 2:01 CH)

UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9(19/09/2021 8:57 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Văn Ca thăm, động viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...(13/09/2021 9:47 SA)

Mường Lát: Hướng dẫn hoạt động vận tải trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội...(05/09/2021 11:25 SA)

UBND huyện giao ban thường kỳ tháng 7(04/08/2021 9:40 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm;...(15/07/2021 4:36 CH)

Tổng kết công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1; triển khai các phương án tiêm phòng...(06/07/2021 4:26 CH)

Xã Quang Chiểu triển khai thành công mô hình trồng lúa nước vụ chiêm xuân đồng bào Mông bản Pù...(02/07/2021 10:08 SA)

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Quang Chiểu, khóa XXII(28/06/2021 4:51 CH)

Ngày hội bầu cử ở vùng cao Mường Lát(23/05/2021 3:26 CH)

Mường Lát sẵn sàng cho ngày hội non sông(22/05/2021 9:20 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm việc tại huyện Mường Lát(18/05/2021 8:43 SA)

Cuộc sống mới của người dân vùng lũ tại các khu tái định cư(18/05/2021 10:15 SA)

HĐND huyện Mường Lát - Dấu ấn một nhiệm kỳ(12/05/2021 10:23 SA)

Chi cục Thống kê huyện Mường Lát: Cánh tay đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương(22/04/2021 3:57 CH)

Huyện ủy Mường Lát: sơ kết quý I năm 2021(02/04/2021 4:12 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là những công dân chuẩn bị lên...(11/12/2023 1:39 CH)

Hội LHPN Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát Tổ chức diễn đàn “Hãy nghe trẻ em...(08/12/2023 4:11 CH)

Mường Lát có tân Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin(06/12/2023 2:51 CH)

Găp mặt, biểu dương, khen thưởng các già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc, người có uy tín trên...(06/12/2023 10:24 SA)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm...(30/11/2023 9:08 CH)

Thông báo Tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Quang Chiểu năm 2023(29/11/2023 1:51 CH)

Nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho các thành viên Ban đại diện Hội...(28/11/2023 4:19 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 11 năm 2023(28/11/2023 9:27 SA)

Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh già làng, trưởng bản, người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư trên địa...(27/11/2023 3:10 CH)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Nhi Sơn(25/11/2023 4:44 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm động viên các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự,...(24/11/2023 10:02 SA)

Bí thư Huyện uỷ Hà Văn Ca kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án tại xã Mường Lý(23/11/2023 9:03 SA)

Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá thăm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn huyện Mường Lát ốm đau, bệnh...(21/11/2023 4:28 CH)

Kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tam Chung(17/11/2023 3:57 CH)

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023(16/11/2023 4:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát(15/11/2023 4:33 CH)

Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TU huyện Mường Lát tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng...(15/11/2023 4:16 CH)

Đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng(15/11/2023 11:13 SA)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/11/2023 3:54 CH)

Bắt đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép ma túy(12/11/2023 8:05 SA)

°