Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Mường Lát

Ngày thứ hai, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
100%

Ngày 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội; Võ Văn Thưởng, Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh.

Dự điểm cầu huyện Mường Lát có các đồng chí: Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lương Minh Thông, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các ban, phòng, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và đông đảo đảng viên thuộc một số chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham gia học tập.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ luật, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hành phúc của Nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tiến của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 đột phá. Cùng với đó, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 nêu rõ: Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế…

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Sau phần phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt của Kế hoạch đó là: Tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị tại Đại hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Sau Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với thảo luận chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp uỷ đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của cấp mình và tổ chức các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân đều được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên; sau hội nghị học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch. Thời gian hoàn thành các hội nghị đối với cấp tỉnh trước ngày 30-4-2021, cấp huyện trước ngày 30-5-2021, cấp cơ sở trước ngày 30-6-2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đông đủ, đúng thành phần.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Sự kiện hôm nay có ý nghĩa mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần kết hợp với việc xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với tình hình của địa phương, đơn vị; gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trong đó phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của các văn kiện Đại hội và năng lực vận dụng Nghị quyết Đại hội của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Đồng thời, nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình hành động; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc tìm tòi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải đồng bộ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình công tác, các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước mắt, cần bám sát Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330 của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết về đầu tư. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất. Các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng các kịch bản phát triển của ngành, lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và tình hình thực tế, nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo tiến độ công việc và theo đúng quy định của pháp luật. Các ban, sở, ngành, MTTQ cấp tỉnh cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghiệm vụ trong thời gian vừa qua. Trong đó, nhiều nội dung đã được các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời, như: Những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước tại một số địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tình trạng mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường; việc thi công một số công trình không đảm bảo chất lượng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thông qua kênh thông tin báo chí, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm những địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành dẫn đến sai phạm, trì trệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm các quy định của Đảng. Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

<

Tin mới nhất

Mường Lát tập trung khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15C(19/10/2021 3:54 CH)

Về việc chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão.(14/10/2021 8:44 SA)

V/v chủ động ứng phó với bão, mưa lớn địa bàn huyện Mường Lát(11/10/2021 5:16 CH)

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô đi/đến Cảng hàng không...(11/10/2021 3:35 CH)

Chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lớn(11/10/2021 8:32 SA)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ(07/10/2021 5:07 CH)

Mường Lát: Chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão trên biển Đông và mưa...(06/10/2021 10:28 SA)

Mường Lát hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021(05/10/2021 3:37 CH)

Về việc chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện ATNĐ bão trên biển Đông và mưa lớn diện rộng.(04/10/2021 5:33 CH)

V/v việc khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị...(03/10/2021 5:02 CH)

Mường Lát: Tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa...(01/10/2021 2:39 CH)

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10...(01/10/2021 9:42 SA)

Mường Lát: Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm...(27/09/2021 2:48 CH)

Đẩy mạnh tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện(26/09/2021 9:29 SA)

Mường Lát tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng(25/09/2021 8:32 SA)

Mường Lát triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn huyện(24/09/2021 8:59 SA)

Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Lát(22/09/2021 9:29 SA)

Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại bản Hạ Sơn xã Pù Nhi.(21/09/2021 2:57 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xử phạt, nhắc nhở nhiều trường hợp đăng tải thông tin không...(21/09/2021 8:27 SA)

Đoàn thanh niên Thị trấn Mường Lát tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ, tặng quà trung thu cho...(20/09/2021 4:32 CH)