Thông báo danh sách thí sinh và điểm kiểm tra trắc nghiệm dự tuyển viên chức ngành giáo và dục đào tạo huyện Mường Lát (vòng 2) năm 2019

Thông báo

Danh sách thí sinh và điểm kiểm tra trắc nghiệm