Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
968 người đang online

Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong họa tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh

Đăng ngày 18 - 05 - 2017
100%

Chiều ngày 16/5, tại Hội trường lớn của huyện, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V. Đồng thời, gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác. Về phía huyện có đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thuờng trực HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện Mường Lát; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị; các xã, thị trấn; các đơn vị lực luợng vũ trang đóng chân trên địa bàn cùng tham dự.

Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) trên địa bàn huyện Mường Lát, đến nay 100% các Đảng bộ cơ sở đã bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, rễ hiểu, rễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện, đồng thời cùng giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng; 29/29 Đảng bộ, Chị bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của tập thể 2.307 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đăng ký những việc gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, có thể thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp ủy đảng ngày được nâng lên, xác định rõ ý thức trách nhiệm trong việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao. Qua kiểm tra cho thấy có sự tác động mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả có 05 cá nhân và 03 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; không có trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, Huyện ủy cũng đã tổ chức lồng ghép sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 23/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc huyện Mường Lát giai đoạn 2015-2020” và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 23/12/ 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) về “ Công tác phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2020”. Báo cáo dự thảo sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/HU nêu rõ: sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU huyện đã xây dựng hoàn thiện được 02 nhà văn hóa, công nhận 482 hộ gia đình văn hóa, khai trương công nhận và công nhận lại cho 09 cơ quan, làng bản đạt chuẩn Văn hóa; công nhân 01 bản đạt chuẩn Nông thôn mới; tập trung tuyên truyền vận động được 61 trường hợp người chết đưa vào quan tài, theo đề án Thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông và kế hoạch để thực hiện Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020”. Nhìn chung, sau 02 năm thực hiện Nghị quyết, đời sống văn hóa tinh thần của người dân đã được nâng lên. Các thiết chế văn hóa, thông tin từng bước được cải thiện. Các phong trào văn hóa, văn nghệở cơ sở phát triển, việc khai thác sử dụng các làn điệu dân ca, dân vũ để dàn dựng, cải biên các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được quan tâm, chú trọng... Qua đó, bước đầu xây dựng được một diện mạo về đời sống văn hóa giữa miền núi và thành thị, giữa các tầng lớp dân cư, khơi dậy tinh thần bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong đông đảo tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, phong tục tập quán không lành mạnh... góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Về Nghị quyết số 03-NQ/HU, sau 2 năm thực hiện, công tác phát triển chăn nuôi chuyển dịch theo hướng hợp lý, bền vững; các loại vật nuôi có giá trị kinh tế được đưa vào thử nghiệm và nhân rộng đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi. Nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể: tổng đàn trâu 5.983 con, tăng 10,6% so với năm 2015, đạt 85,5% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2015-2020; đàn bò 13.749 con, tăng 31,3% so với năm 2015, đạt 105,8% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra trong cả giai đoạn; tổng đàn lợn 17.496 con tăng 6,7% so với năm 2015 đạt 70% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2015-2020; tổng đàn gia cầm 124.700 con tăng 28% so với năm 2015, đạt 89% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2015-2020... Công tác thú y và phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi đã được cấp ủy , chính quyền quan tâm đúng mức, mặc dù dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có xảy ra ở một số điểm nhỏ lẻ nhưng đã được khống chế, không để xảy ra lây lan diện rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư con giống, thức ăn để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì và những gợi ý thảo luận của đồng chí Lầu Minh Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các ý kiến đều thống nhất cao với nội dung báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc huyện Mường Lát giai đoạn 2015-2020” và Nghị quyết số 03-NQ/HU về “ Công tác phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V). Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những kết quả đã làm được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết; đi sâu phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và nhều giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra trong toàn giai đoạn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Minh Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc huyện Mường Lát giai đoạn 2015-2020” và Nghị quyết số 03-NQ/HU về “ Công tác phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2020” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V). Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện Ủy đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện; Phát động các phong trào đăng ký thi đua giữa các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân để nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến; rà soát lại các chỉ tiêu trong thực hiện Chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Huyện ủy để xác định các mục tiêu còn vướng mắc để tìm hướng sớm khắc phục thực hiện; đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyền thường xuyên bám nắm cở sở, tập trung đầu tư thời gian, tài lực để giúp cơ sở giải quyết những vấn đề vướng mắc. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác an ninh tôn giáo trên địa bạn.

Nhân dịp này, đã có 05 cá nhân và 03 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì thành tích “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

<

Tin mới nhất

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng.(20/11/2017 8:06 SA)

Bắt đối tượng giết người tại huyện Mường Lát(13/10/2017 9:15 SA)

Hội nghị sơ kết tình hình KTXH – QPAN 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017(09/10/2017 3:54 CH)

Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Mường Lát: Khai giảng năm học 2017 - 2018(09/10/2017 3:50 CH)

Huyện uỷ Mường Lát: Tổ chức hội nghị giao ban công tác khối nội chính và phòng chống tham nhũng 9...(09/10/2017 3:47 CH)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Mường Chanh trông cây gây quỹ(03/10/2017 8:37 SA)

(03/10/2017 8:31 SA)

Vui buồn chuyện thách cưới(03/10/2017 8:28 SA)